Mugen Blog
Washizuka (Novo)


Ikaruga lançou o Washizuka ao estilo "The King Of Fighters"

Download